فارسی (Persisch Farsi/Dari)

در آماده سازی برای کارگاه های در حال برگزاری، این فیلم های آموزش الکترونیکی باید مشاهده شود و هر گونه سوال در نتیجه به کارگاه ها برده شود.

در زیر ویدیوها پیوندها و رونویسی به زبان آلمانی را خواهید دید.

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)